การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

   - โครงสร้างองค์กร

O2 ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

   - โครงสร้างบุคลากร 

O3 อำนาจหน้าที่

   - อำนาจหน้าที่ 

O4 ข้อมูลการติดต่อ

   - ติดต่อเรา

O5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์

O6 ข่าวประชาสัมพันธ์

   - ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O7 Q&A

   - Q&A เว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

   - Q&A ช่องทาง Messenger Live Chat (Facebook) เว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

 

การดำเนินงาน

O8 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด

   - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O9 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

   - แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

   - รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

O11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

   - รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

การปฏิบัติงาน

O12 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   - คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   - คู่มือการให้บริการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

O14 E-Service

   - ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (จัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว)

   - ระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (i.industry)

   - ระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment)

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O15 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O16 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

   - ประกาศร่าง TOR และราคากลาง

O17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

   - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

O19 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)

   - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 9 เดือน (ต.ค.65 - มิ.ย.66)


 

นโยบาย No Gift Policy

O20 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

   - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O21 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

   - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O22 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O23 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

แผนป้องกันการทุจริต

O24 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน