การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

   - โครงสร้างองค์กร

O2 ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

   - โครงสร้างบุคลากร 

O3 อำนาจหน้าที่

   - อำนาจหน้าที่ 

O4 ข้อมูลการติดต่อ

   - ติดต่อเรา

O5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์

O6 ข่าวประชาสัมพันธ์

   - ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O7 Q&A

   - Q&A เว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

   - Q&A ช่องทาง Messenger Live Chat (Facebook) เว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O8 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด

   - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O9 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   - 

O10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

   - 

 

การปฏิบัติงาน

O11 คู่มือหรือแนวทาง/มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

   - 

O12 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

   - 

O13 E-Service

   - ระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (i.industry)

O14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   - 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

   - ประกาศร่าง TOR และราคากลาง

O16 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   - 

O17 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   - 

O18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   -

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O19 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

O20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 

นโยบาย No Gift Policy

O21 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

   - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O22 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

   - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 9 เดือน)

O23 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

   - 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O24 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O25 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   - 

 

การดำเนินการตามแผนป้องกันการทุตริต

O26 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน