คุณกำลังมองหาอะไร?


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O1 โครงสร้าง

   - โครงสร้างองค์กร

O2 ข้อมูลผู้บริหารและองค์กร

   - โครงสร้างบุคลากร 

O3 อำนาจหน้าที่

   - อำนาจหน้าที่ 

O4 แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

   - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O5 ข้อมูลการติดต่อ

   - ติดต่อเรา

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   - กฎหมาย/กฎเกณฑ์

   - ประกาศ

   - คำสั่ง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

   - ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

   - ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

O8 Q&A

   - Q&A บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

   - Q&A บนแพลตฟอร์ม Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

O9 Social Network

   - เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

   - แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

   - รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

   - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

   - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

   - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

   - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

O17 E-Service

   - ระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment)

   - ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

   - ระบบลงทะเบียนลูกค้าอุตสาหกรรม

   - ระบบค้นหาข้อมูลโรงงาน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   - แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O19 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

   - รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

   - รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   - ประกาศร่าง TOR และราคากลาง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

   - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O26 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

   - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการทุจริตและประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห้น

   - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ดของเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

   - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านFacebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O30 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

   - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O34 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O35 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

O36 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O37 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

   - มวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

O38 แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม

   - แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O39 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี (รอบ 6 เดือน)

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

O40 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

   - การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565