9 ธันวาคม 2564 ”วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนนครปฐมไม่ทนต่อการทุจริต”

         วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนนครปฐมไม่ทนต่อการทุจริต”ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฯ โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดนครปฐม และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นการปลูก และปลุกจิตสำนึก ปรับทัศนคติและค่านิยมให้ถูกต้องในสังคม ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต

         ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเน้นว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล