กิจกรรมตลาดคนไทยยิ้มได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

           วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” และบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กิจกรรมตลาดคนไทยยิ้มได้  ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีช่องทางการจำหน่าย และกระจายสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น/ อัตลักษณ์ของจังหวัด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม