อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ และจาพวกที่ ๓ ทุกขนาด

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้ปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวโดยรวมจะลดลงบ้าง แต่ยังคงก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทาให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานประสบกับภาวะรายได้ตกต่าและต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ในการนี้ เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ และจำพวกที่ ๓ ทุกขนาด ต่อไปอีกในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้