วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสำรวย  เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมกับหน่วยงานภาคีจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการและหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน  4 ผลิตภัณฑ์  ดังนี้

         1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ : พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ สแน็คบาร์ธัญพืช

         2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพตำบลทรงคนอง : พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำพริกลงเรือ

         3) วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง : พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ตะกร้าผักตบชวาทรงกระเช้าของขวัญตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์

         4) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ตำบลห้วยพระ : พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ หมูกรอบแผ่น

         ทั้งนี้ สอจ.นครปฐม ได้ดำเนินการยกระดับด้านคุณภาพให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟสบุค ไลน์ อินสตราแกม  Tiktok YouTube จำนวน   2 ช่องทาง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้จำหน่ายและลูกค้าในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยการจัดทำคลิปวีดีโอนำเสนอกลุ่มวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายต่อไป