1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตรกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 2.หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตรกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563  3.หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 4.ข้อมูลศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ 5.คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 6.หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 7.เกณฑ์การพิจารณาความเสียหายของพืชเนื่องจากภัยธรรมชาติ (พืชไร่)