ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “บริการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อการลงทุนในระบบอัตโนมัติ” ภายใต้ โครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0” เป็นการยกระบบขีดความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประโยชน์ที่ได้รับ การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาณด้านระบบอัตโนมัติ(Automation System Analyst) Solution เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่มีการนำเสนอ Conceptual Design & Computer Simulation การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน (Financial Feasibility) การแนะนำ System Integrator (S1) ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ การอบรมบุคลากรในสถานประกอบการด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เช่น การบำรงรักษาระบบอัตโนมัติ (ไม่เกิน 2 คน)